Myslivci patří k české národní kultuře. Nejde jen o chov a lov zvěře, ale také o tradice a zvyky. Myslivost však není bezriziková činnost. Úrazy při lovu zvěře se stávají poměrně často. Stejně tak může být způsobena i škoda na věcech. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti zavádí proto povinné pojištění myslivců.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti

Každý, kdo loví zvěř, musí mít ze zákona uzavřenu smlouvu s pojišťovnou. Stát tak reaguje na situaci, kdy hrozí větší riziko vzniku škody, kterou by myslivec nemusel být schopen sám uhradit. Pojištění myslivců nechrání jen je samotné, ale i poškozené, kteří tak mají záruku, že dostanou odškodnění. Podobnou úpravu můžeme nalézt u povinného profesního pojištění, nově např. u realitních makléřů.

Minimální pojistný limit pojištění myslivců činí 20 milionů korun pro případ ublížení na zdraví či usmrcení třetí osoby a 500 000 Kč za škodu na věci. Minimální limity se musí vztahovat na jednu pojistnou událost.

Pojišťovny při nabízení povinného pojištění mohou nabízet různý rozsah a další připojištění. Pojistné podmínky však nesmí obsahovat výluku na případy neopatrného chování pojištěného. Pojistné plnění tedy musí vyplácet i za situace, kdy pojištěnec způsobil škodu svou hrubou nedbalostí.

Většina myslivců je sdružena do mysliveckých organizací. Tou největší je Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), která sdružuje přes 60 000 členů, existují ale i různé menší okresní myslivecké spolky. Členové mysliveckých organizací většinou hradí své pojistné skrze své členské příspěvky. Povinné pojištění pak prokáží svým členským průkazem myslivecké organizace, ve kterém je potvrzeno zaplacení členského příspěvku. Ostatní myslivci povinné pojištění doloží pojistkou pojišťovny (potvrzením o uzavřené pojistné smlouvě).

Kde sjednat pojištění myslivosti a myslivců?

Produkty, které se týkají pojištění myslivců, nabízí několik českých pojišťoven.

Halali všeobecná pojišťovna

Halali se na pojištění myslivců specializuje. Nabízí speciální pojištění členů ČMMJ. Lze si vybrat ze tří variant pojištění: minimum, standard a exklusive.  Minimální pojištění zahrnuje pojištění škody na zdraví, věci a finanční škody při provádění práva myslivosti a pojištění úrazu při provádění myslivosti (léčení, trvalé následky a smrt následkem úrazu). Minimální limity jsou stanoveny na 75 milionů korun za škodu na zdraví třetí osoby, 500 000 Kč za škodu na věci a 1 000 000 při způsobení finanční újmy.

Dražší varianty zahrnují také pojištění úrazu a odpovědnosti v běžném životě, pojištění úrazu psa při provádění myslivosti i v běžném životě.

Roční pojistné u minimálního pojištění činí 300 Kč, spolu s členským příspěvkem jde o částku 1 000 Kč ročně. Nemusíte hradit žádnou spoluúčast.

Pro nečleny je základní varianta plnění platná jen pro myslivost v ČR a limity jsou stanoveny stejně jako minimální zákonná hranice plnění. Za pojistné zaplatíte 350 Kč. Za podobných podmínek se mohou pojistit i zahraniční lovci. Jde však o krátkodobé pojištění, kdy za jeden den zaplatí 300 Kč, za pět dní 450 Kč, za měsíc 600 Kč a za šest měsíců pak 900 Kč.

Sjednat si můžete i pojištění společného lovu, které se hodí, pokud není zjištěn viník střelného zranění. Pojistit se může pořadatel i účastníci lovu. Pojištění pro společný lov má pokrývat situace, kdy vznikne škoda, která nelze přisoudit myslivci s povinným pojištěním. Limity plnění jsou zde podstatně nižší než u povinného pojištění.

Kromě pojištění pro myslivce nabízí Halali i pojištění uživatele honitby, které zahrnuje pojištění škod způsobených zvěří třetí osobě. Sjednat je možné také pojištění pro uchazeče o zkoušky z myslivosti, pojištění úrazu dětí v rámci kroužků spojených s myslivostí a pojištění exponátu výstav.

Všechna pojištění odpovědnosti lze sjednat online.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Kromě povinného pojištění odpovědnosti z výkonu myslivosti, je v základním pojistném balíčku zahrnuto pojištění výkonu funkce mysliveckého hospodáře, řízení a provádění lovů a honů, vlastnictví a používání mysliveckých zařízení, loveckých zbraní a střeliva, látek a potřeb k výrobě nábojů a používání loveckých psů a dravců při výkonu myslivosti.

Limity plnění jsou vyšší než zákonné: pro škodu na zdraví je maximálně vypláceno 25 milionů korun, pro případ škody na věci 1 milion a v případě způsobení finanční škody půl milionu.

Pojištění dále zahrnuje úrazové pojištění, pro případ, že se myslivec zraní při výkonu myslivosti sám, a pojištění úhynu zvířete. Limity plnění však nejsou příliš vysoké (150 000 Kč pro případ trvalých následků způsobených úrazem, 50 000 Kč na pořízení nového loveckého psa).

Cena pojištění myslivosti činí 300 Kč.

Generali Česká pojišťovna

Také Generali Česká pojišťovna nabízí povinné pojištění myslivců. Pojišťují se u ní členové spolku Asociace myslivosti ČR.

Limity plnění jsou nastaveny jako minimální zákonné. Kromě škody na zdraví a na majetku je pojištěna i  škoda spočívající v nákladech na léčení, kde je horní hranice plnění stanovena na půl milionu korun. Produkt zahrnuje i pojištění zbraně proti krádeži a přírodním živlům a pojištění za škodu způsobenou při mysliveckých soutěžích.

Při způsobení škody musíte zaplatit 500 Kč jako spoluúčast. Pojištěn může být i cizinec a cena pojištění je 400 Kč.

Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP nabízí povinné pojištění myslivců, ve kterém je navíc zahrnuta odpovědnost za újmu způsobenou cvičeným dravcem či loveckým psem. U loveckého psa se pojištění vztahuje i na situace, kdy škoda vznikla mimo výkon práva myslivosti.

Plnění při újmě na zdraví a usmrcení třetí osoby je stanoveno na dvacet milionů, tedy na minimální limit, jak požaduje zákon. Při škodě na majetku je hranice plnění vyšší – činí až 1 000 000 Kč.

Spoluúčast u pojištění činí 1 000 Kč.