Od 3. března 2020 vstoupil v účinnost nový zákon č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování, někdy také nazývaný realitní zákon. Jednou ze změn, které přinesl, je povinné pojištění odpovědnosti realitního makléře. O co se jedná?

Realitní zákon

Zákon o realitních kancelářích má za cíl regulovat realitní trh, na kterém se často nabízí nekvalitní služby. Definuje, co je to vůbec realitní zprostředkování, a co zahrnuje. Stanoví náležitosti smlouvy o realitním zprostředkování, podmínky uzavírání výhradních smluv, požadavky na nabízení a poskytování peněžních úschov u realitních kanceláří a podmínky, za kterých vzniká makléřovi nárok na provizi.

V neposlední řadě stanoví práva a povinnosti realitního makléře a požadavky pro výkon tohoto povolání. Realitní makléř nesmí být pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo nedbalostní trestný čin, který spáchal v souvislosti s poskytováním realitního zprostředkování.

Spolu s realitním zákonem byla také schválena novela živnostenského zákona. Vznikla nová vázaná živnost Realitní zprostředkování. Makléřům už tak nebude stačit mít základní školu. Je třeba, aby živnostenskému úřadu prokázali svou kvalifikaci: vysokoškolské vzdělání v ekonomickém, právním nebo stavebním oboru či vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání a tři roky praxe. Alternativou je složení certifikované zkoušky.

Zákon o realitním zprostředkování také zavádí povinné pojištění odpovědnosti realitního makléře, jakožto profesionála, který nese velkou finanční odpovědnost.

Co je pojištění profesní odpovědnosti?

Advokáti, lékaři, notáři, soudní znalci, architekti, to všechno jsou profese, které ze zákona musí mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti. U těchto povolání totiž hrozí zvýšené riziko, že při jejich výkonu bude způsobena závažná škoda. Povinné pojištění pak těmto odborníkům pomůže pokrýt případné finanční náklady, které by pro ně mohly být likvidační.

Povinné pojištění chrání před finančními potížemi nejen samotné profesionály, ale i jejich klienty, kteří tak mají zajištěno, že získají odškodnění.

Pojištění se vztahuje např. na škodu na hmotné věci, finanční škodu, újmu způsobenou ublížením na zdraví či na náklady právního zastoupení. Jednotlivé zákony upravují, jaké minimální pojištění musí mít jednotliví profesionálové sjednáno. Nic jim ale nebrání v tom, aby se dále připojistili.

Právní úprava pojištění odpovědnosti realitního makléře

Podle realitního zákona musí být makléř pojištěn po celou dobu, kdy pracuje jako realitní zprostředkovatel, tak aby byl schopen vždy svým klientům nahradit případnou újmu, která by mohla vzniknout při výkonu jeho profese.

Na jednu pojistnou událost je nastaven minimální limit pojistného ve výši 1 750 000 Kč, pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce pak 3 500 000 Kč. Tyto limity se snižují v případě, že realitní makléř působí jako OSVČ v realitní kanceláři, za kterou vystupuje. Pokud si makléři sjednají spoluúčast, nemůže být vyšší než 5 000 Kč nebo 1 % z výše pojistného plnění.

Pojistit se makléři musí u pojišťovny, která je oprávněna nabízet pojištění v České republice. Pojišťovna nesmí vypovědět pojistnou smlouvu z jiných důvodů, než uvádí občanský zákoník.

Pokud realitní zprostředkovatelé svou povinnost být řádně pojištěni nesplní, dopouští se přestupku. Za to jim hrozí pokuta až 1 000 000 Kč. Nebýt pojištěn se proto opravdu nevyplácí!

Makléři jsou povinni předložit pojistnou smlouvu Ministerstvu pro místní rozvoj do 10 dnů od jejího uzavření. Předkládat také musí každou změnu smlouvy. Za nesplnění této povinnosti jim hrozí pokuta do 100 000 Kč.

Klienti realitních kanceláří mají právo vyžádat si předložení dokladu, že makléř nebo kancelář mají skutečně pojistnou smlouvu uzavřenu.

Nabídka pojišťoven

Ne všechny pojišťovny se na profesní pojištění specializují. Pojištění profesní odpovědnosti vhodné pro makléře nabízí např. Allianz, Direct, Generali Česká pojišťovna nebo Slavia. Pro realitní kancelář, ve které působí více makléřů, je vhodné sjednat rámcovou smlouvu u České podnikatelské pojišťovny.

Sjednané pojištění by mělo pokrývat náhradu za škody způsobené na životě a zdraví, pojištění hmotné odpovědnosti na věcech a pojištění finanční škody, kterou může makléř způsobit třetí osobě svou podnikatelskou činností.

A kolik to stojí? Např. pojištění odpovědnosti Direct pro makléře vás vyjde od 220 Kč do 440 Kč měsíčně, podle toho, jak vysoký chcete mít pojistný limit. U této pojišťovny lze sjednat pojištění odpovědnosti online.

Při sjednávání profesního pojištění je potřeba si vždy dát pozor na tzv. výluky z pojištění. Např. pojištění pro makléře u Allianz se nevztahuje na škodu, která vznikla v souvislosti s přijímáním peněz do úschovy nebo v souvislosti s odhadem hodnoty budovy a její části.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ