Patříte mezi absolventy vysokých škol a láká vás práce v České republice? Nebo jste naopak zaměstnavatel, který chce zaměstnat profesionála ze zahraničí? Pak by vás měla zajímat modrá karta pro cizince. Přečtěte si, k čemu slouží, a jak ji získat.

Co je modrá karta pro cizince?

Cizinci mohou na území České republiky pobývat pouze, pokud k tomu mají oprávnění. Pokud by zde chtěli pracovat, musí mít ještě nějaký typ povolení k zaměstnání.

Občané zemí Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci mohou pobývat a pracovat v České republice na základě mezinárodních dohod a práva EU. Nepotřebují proto žádat o víza, povolení k pobytu či pracovní povolení.

Ostatní cizinci, tzv. cizinci ze třetích zemí, to mají horší. Získat krátkodobé vízum není ještě tak složité. Vyřídit si např. dlouhodobý pobyt či tzv. zaměstnaneckou kartu, aby mohli v Česku žít a pracovat, je už o poznání komplikovanější, ne-li nemožné.

Pro každou zemi je však výhodné, aby cizinci, kteří do ní přicházejí, byli vzdělaní lidé, kteří budou mít velký přínos pro společnost. Česká republika není výjimkou. Navíc v některých oborech chybí kvalifikované pracovní síly. Proto existuje speciální povolení k pobytu právě pro ně.

Modrá karta pro cizince je povolení, na jehož základě je cizinec oprávněn dlouhodobě pobývat na území České republiky a zároveň zde pracovat na pracovním místě, pro které je modrá karta vydána (při splnění určitých podmínek lze zaměstnání změnit).

Pokud máte modrou kartu, můžete požádat v jakékoli české bance o založení bankovního účtu pro cizince a vydání platební karty.

Kdo může požádat o modrou kartu?

Modrá karta je určena osobám, kteří řádně ukončili vysokoškolské vzdělání, popř. vyšší odborné vzdělání, které trvalo alespoň tři roky. Žádat o ni mohou cizinci ze třetích zemí.

Není určena pro osoby, které chtějí v České republice provádět vědecký výzkum, investice nebo sezónní zaměstnání, ani pro žadatele o mezinárodní ochranu, azylanty či osoby, které mají udělenu doplňkovou ochranu. Na tyto kategorie osob se vztahují jiná pobytová oprávnění.

Předpokladem je, že cizinec chce pobývat na území Česka pobývat více než tři měsíce. Musí mít sjednánu pracovní smlouvu na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Se svým zaměstnavatelem musí mít také sjednánu hrubou měsíční nebo roční mzdu, jejíž výše odpovídá alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé mzdy v České republice.

Nalezení pracovního místa určeného pro modrou kartu

Aby mohla být cizinci vydána modrá karta, musí mít již nalezeno konkrétní zaměstnání. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje na svých stránkách centrální evidenci volných pracovních míst, které mohou být obsazeny držiteli modré karty. U každého místa je zveřejněna minimální mzda, kterou zaměstnavatel nabízí, místo výkonu práce a požadované vzdělání. Skrze seznam lze přímo kontaktovat zaměstnavatele. Lze přímo přiložit i životopis.

Pokud cizinci pracovní místo našli jinde, je dobré si v seznamu ověřit, že je zde vypsáno a mohou na ně modrou kartu získat.

Pokud cizinec projde výběrovým řízením a zaměstnavatel se rozhodne mu pracovní místo nabídnout, musí spolu uzavřít písemnou pracovní smlouvu.

Modrá karta pro cizince – podání žádosti

O modrou kartu je potřeba požádat skrze zastupitelský úřad České republiky v zahraničí. Cizinci, kteří již na území Česka pobývají na vízum nad 90 dní nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, podávají žádost na příslušném odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Žádost se vždy podává osobně. Musí být vyplněná na příslušném formuláři a musí k ní být doloženy zákonem požadované doklady. Jedná se o:

  • cestovní pas,
  • dvě fotografie pasového formátu,
  • doklad o tom, že má cizinec zajištěné ubytování,
  • pracovní smlouvu na místo určené pro držitele modrých karet (viz výše),
  • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání či vyšším odborném vzdělání, které trvalo alespoň tři roky (někdy je třeba doložit i skutečnost, že vzdělání bylo uznáno v České republice).

Pokud se pracovní smlouva týká regulovaného povolání, je potřeba doložit splnění podmínek pro výkon tohoto povolání. Například osoby, které chtějí v Česku pracovat jako lékaři či zubaři a studovali mimo EU, musí složit dodatečnou aprobační zkoušku.

Cizinci, kteří již měli modrou kartu v jiném členském státě EU, musí doložit doklad, který prokazuje úhrnný měsíční příjem jejich rodiny.

Cizinci, kteří ještě na území České republiky nepobývali, musí mít zařízeno cestovní zdravotní pojištění na dobu, než se na ně začne vztahovat veřejné zdravotní pojištění v ČR (tedy do dne, než začnou pracovat).

Ministerstvo vnitra si může dále vyžádat doklad, který prokazuje, že cizinci nebyli v zahraničí odzouzeni k trestnému činu (výpis z rejstříku trestů) a doklady, které potvrzují splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Kromě pasu a fotografií nesmí být žádný doklad starší 180 dní. Doklady se musí předkládat v originálech či úředně ověřených kopiích. Musí být úředně přeloženy do češtiny.

Za podání žádosti se hradí poplatek 1 000 Kč.

Co se děje po podání žádosti

Ministerstvo vnitra vede o žádosti správní řízení. Pokud cizinec nedodá při podání žádosti požadované doklady, vyzve ho Ministerstvo, aby tak učinil v dodatečné lhůtě a řízení dočasně přeruší. Ministerstvo má na rozhodnutí o žádosti ze zákona 90 dní (počítají se dny, kdy řízení běží). Bohužel, často mu to trvá déle.

Po přezkoumání dokladů Ministerstvo vnitra rozhodne, zda bude modrá karta pro cizince vydána. Následně telefonicky cizince vyzve k osobnímu převzetí. O vydání modré karty také informuje zaměstnavatele.

Cizinci, kteří se nacházejí v zahraničí, jsou o vydání modré karty zpraveni přes zastupitelský úřad. Je jim vydáno vízum k pobytu nad 90 dní, na které přijedou do České republiky. Tam se poté dostaví na pracoviště oboru azylové a migrační politiky, kde odevzdají své biometrické údaje.

Za vydání modré karty se hradí poplatek 2 500 Kč. Pokud je cizinci vydána, může začít pracovat.

Modrá karta pro cizince však také může být zamítnuta ze zákonem stanovených důvodů. Jedná se např. o situace, kdy cizinec nesplňuje podmínky pro vydání modré karty, předložil padělané doklady, je nežádoucí osobou, nebo je zde důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu.

Proti zamítavému rozhodnutí lze podat tzv. rozklad (forma odvolání), o kterém rozhoduje ministr vnitra.

Platnost modré karty a prodloužení pobytu

Platnost modré karty je stanovena na dobu výkonu zaměstnání. Maximálně se vydává na dva roky. Platnost modré karty může být prodloužena. Žádat o prodloužení lze od 120 dnů před skončením platnosti až do dne, kdy platnost modré karty končí.

Cizinec musí hlásit ukončení zaměstnání, změnu zaměstnavatele či pracovního zařazení Ministerstvu vnitra. Během prvních dvou let musí Ministerstvo cizinci změnu zaměstnání či pracovní pozice schválit. Pokud cizinec pobývá na území více než dva roky, stačí, pokud změnu oznámí Ministerstvu do 3 pracovních dnů.