Porodné je jednorázová dávka od státu pro rodiny s nízkými příjmy, či samoživitele. Stát přispívá na náklady, které souvisejí s narozením prvního nebo druhého dítěte nebo s případným převzetím dítěte do péče. Žádat o porodné je možné několika způsoby a při jeho přiznání se vychází z čistého příjmu domácnosti. Kdo má nárok na porodné? A jak a kdy o porodné požádat? Jak vyplnit žádost a co když jeden z rodičů je OSVČ?

Kdo má nárok na porodné

Nárok na porodné definuje přesně zákon o státní a sociální podpoře. Hlavním faktorem je životní událost. Jedná se buď o narození prvního nebo druhého dítěte do rodiny s nízkými příjmy, popřípadě matce samoživitelce. Hodně žen se potýká s dotazem – mám nárok na porodné, když nejsem vdaná? Odpověď zní ano. O porodné může žádat i svobodná matka.

Dále má nárok na porodné i otec dítěte, pokud má nízké příjmy, matka zemřela a nebylo ji porodné před úmrtím vyplaceno. Nárok vzniká také převzetím dítěte do jednoho roku do náhradní rodinné péče, pokud je to první nebo druhé dítě v rodině s nízkým příjmem. Za stejných podmínek může mít nárok na porodné i osoba, která převzala dítě do jednoho roku do vlastní trvalé péče a nahrazuje péči rodičů.

Kdy žádat o porodné

Porodné je příjmově testovanou částkou. Rozhoduje především čistý příjem domácnosti v kalendářním čtvrtletí před narozením nebo převzetím dítěte do péče. Tento příjem musí být nižší, než je 2,7násobek životního minima rodiny v daném roce. Do rozhodné částky se nezapočítává případný přídavek na starší dítě a rodičovský příspěvek.

Porodné pak náleží rodině maximálně dvakrát. A to buď na první a druhé živě narozené dítě nebo na první a druhé převzaté dítě do trvalé péče, popřípadě kombinací narozeného a převzatého dítěte.

Nárok na porodné vzniká dnem narození dítěte nebo dnem převzetí dítěte do vlastní trvalé péče. Nárok na výplatu porodného vzniká dnem podání žádosti. O dávku je možné žádat až 1 rok zpětně s tím, že podmínky nároku musí být splněny ke dni narození nebo převzetí dítěte.

Porodné je pak stanoveno pevnou částkou. Na první dítě je příspěvek o výši 13 000 Kč a na druhé ve výši 10 000 Kč. V případě narození dvojčat činí pak jednorázový příspěvek 23 000 Kč.

Hranice rozhodného příjmu v roce 2021

Pokud příjmy rodiny nepřesahují hranici rozhodného příjmu, má nárok na porodné.

  • Samoživitel při narození 1. dítěte – 14 904 Kč
  • Samoživitel při narození 2. dítěte – 20 223 Kč
  • Úplná rodina při narození 1. dítěte – 23 544 Kč
  • Úplná rodina při narození 2. dítěte – 28 863 Kč

Jak vyplnit žádost o porodné

Jsou dvě možnosti, jak podat vyplněný formulář. Pro elektronické podání formuláře na stránkách MPSV existují dva způsoby. Buď odeslání s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku.

Odeslání s elektronickým podpisem

V prvním případě je potřeba mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je dostupný pro webový prohlížeč, ve kterém budete žádost vyplňovat. Privátní klíč k danému certifikátu můžete mít uložený buď na disku, obvykle s příponou pfx, nebo na kvalifikovaném prostředku – čipová karta, token nebo eObčanka. Také je důležité mít ve svém prohlížeči zapnutou podporu JavaScriptu a nainstalovaný plugin pro podporu podepisování elektronických dokumentů.

Odeslání datovou schránkou

Formuláře je možné poslat tedy i přes datovou schránku. V tomto případě nepotřebujete jako fyzická osoba žádný kvalifikovaný certifikát. Stačí jen požádat o bezplatné založení datové schránky. Datová schránka je vlastně elektronickou obdobou listinné podoby doručování.

Listinné podání

Nejčastějším způsobem doručování je pak klasické listinné podání na příslušné pracoviště Úřadu práce. Formulář si můžete na stránkách MPSV elektronicky vyplnit, vytisknout a podepsat. Nebo si můžete vytisknout formulář prázdný a celý ho vyplnit ručně. Formuláře jsou také dostupné přímo v budově příslušného úřadu, kde vám v případě potřeby s doplněním informací pomohou.

K doložení si nezapomeňte připravit svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, které vystavuje zaměstnavatel. Formulář můžete zaslat také doporučeně poštou.

OSVČ

Pokud je jeden z rodičů, případně oba, nebo osoba, která má dítě v trvalé péči, osobou samostatně výdělečně činnou, stát posuzuje příjmy z posledního podaného daňového přiznání.

Pokud se tak dítě narodí do 30. června 2021, posuzuje se přiznání za rok 2019. Pokud se narodí od 1. července 2021, posuzuje se přiznání za rok 2020. Podle zákona o státní sociální podpoře se pak započítává jako příjem z podnikání vždy nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v daném roce.