V České republice máme čtyři druhy důchodů. Sirotčí důchod, invalidní, vdovský (vdovecký) a starobní. Ke každému se vážou jiná pravidla a podmínky k jejich získání a každý druh důchodu je o něčem jiném. V tomto článku se zaměříme právě na důchod sirotčí, který si podrobně a přehledně popíšeme.

Vyměřovací základ

Na začátku, než přejdeme k samotnému popisu sirotčího důchodu, si musíme říci, co je to vyměřovací základ. Takzvaný vyměřovací základ (VZ) stanovuje pevnou hodnotu pro výpočet jakéhokoli důchodu, tedy i toho sirotčího. Takový osobní vyměřovací základ je průměr všech vašich příjmů z hrubého výdělku, kterých jste dosáhli v rozhodném období a to vše se ještě navíc upravuje podle určitých hranic. Rozhodné období je doba, která začíná ihned kalendářním rokem následujícím po roce, ve kterém jste dosáhli 18 let věku a trvá do roku předcházející rok přiznání důchodu.

Podmínky pro sirotčí důchod

Komu náleží sirotčí důchod

Tento druh důchodu, jak už název napovídá, se vyplácí pouze sirotkovi, tedy nezaopatřenému dítěti. Nezaopatřené dítě je podle zákona dítě, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Sirotčí důchod se však může vyplácet i do 26. roku dítěte, jestliže:

 1. se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání
 2. je dítěti znemožněno soustavně se připravovat na budoucí povolání či vykonávat výdělečnou činnost pro úraz nebo nemoc
 3. dítě není schopné vykonávat soustavnou výdělečnou činnost kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání je dle zákona studium na střední nebo vysoké škole v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu.

Na sirotčí důchod po svém rodiči; osvojiteli nebo osobě, která dítě převzala do péče má nárok dítě, jehož rodič:

 1. pobíral starobní důchod,
 2. pobíral invalidní důchod,
 3. ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod,
 4. zemřel z důvodu pracovního úrazu.

Pokud byli rodiče rozvedení, nebrání tato situace tomu, aby dítě po zemřelém rodiči, o sirotčí důchod žádalo rovněž. O sirotčí důchod může žádat také dítě, v případě, že důvodem smrti rodiče byla sebevražda.

Jak sirotčí důchod vypočítat

Výše sirotčího důchodu se skládá ze dvou složek. Základní výměry a procentní výměry. Procentní výměra u sirotčího důchodu dosahuje 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Důchod je obvykle vyplácen v hotovosti pomocí České pošty, ale také bezhotovostně převodem na účet.

S výpočtem jeho výše vám může pomoci praktická online kalkulačka, kterou najdete např. na internetových stránkách konkrétních bank.

Jak o sirotčí důchod požádat

O sirotčí důchod lze zažádat na Okresní správě sociálního zabezpečení, pod kterou spadá bydliště žadatele. Odtud žádost postupuje k České správě sociálního zabezpečení. Právě ČSSZ rozhoduje, zda bude sirotkovi důchod přiznán, či nikoliv. Samy si žádost podávají nezaopatřené děti nad 18 let a za nezletilé děti žádost podává jejich zákonný zástupce.

Při podávání žádosti jsou potřeba tyto dokumenty:

 1. občanský průkaz
 2. cizinci předkládají pas či povolení k pobytu
 3. úmrtní list zesnulého
 4. rodné listy dětí
 5. pokud zesnulá osoba dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulého, jako například:
 • občanský průkaz
 • u cizinců pas či povolení k pobytu
 • doklady o studiu, i nedokončeném
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby
 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině