Vždy, když se blíží období, kdy podáváme daňové přiznání, není na škodu zopakovat si některé pojmy, se kterými při vyplňování daňových formulářů pracujeme. Měli bychom také vědět, jaké možnosti nám zákon dává, abychom si daně snížili. Odečitatelná položka od základu daně je jednou z nich.

Jak si snížit daně?

  • Daň se počítá v procentech ze základu daně. Ten tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji poplatníka.
  • Od základu daně se odečte nezdanitelná část základu daně podle § 15 zákona o daních z příjmů.
  • Dále lze uplatnit odečitatelné položky od základu daně podle § 34 zákona o daních z příjmů.
  • Získáme tedy snížený základ daně, že kterého vypočteme daň ve výši 15%.
  • Vypočítanou daň následně můžeme snížit o slevy na dani a daňový zvýhodnění.

Zákon určuje nezdanitelné minimum. Pokud vaše příležitostné příjmy nepřesahují 30 000 Kč, nemusíte podávat daňové přiznání.

Co lze odečíst z daní?

Nezdanitelná částka, která se odečítá od základu daně, je určena pouze pro fyzické osoby. Odpočítat si můžeme hodnotu darů, bezúplatné plnění, úroky z hypotečního úvěru, příspěvky na penzijní pojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, výdaje za studium či odborové příspěvky.

Zatímco předchozí odpočty z daní mohou uplatňovat pouze fyzické osoby (kromě darování), v ustanovení § 34 zákona o daních z příjmů jsou uvedeny odčitatelné položky právnických osob.

Odečitatelné položky od základu daně podle § 34

Daňová ztráta

Pokud vaše výdaje přesahují příjmy z podnikání, jiné samostatně výdělečné činnosti nebo při pronájmu, můžete uplatnit daňovou ztrátu, a to i takovou, která vznikla v předchozích pěti letech. To znamená, že si ztráty z předchozích let můžete odečíst ze základu daně. To však neplatí pro základ daně ze závislé činnosti.

Pokud vám vznikly ztráty ve více letech, je na vás, kterou z nich uplatníte. Doporučuje se je uplatnit postupně, každé z nich totiž běží pětiletá lhůta. Můžete si také vybrat výši, do které daňovou ztrátu uplatníte.

Pokud uplatníte daňovou ztrátu, měli byste vědět, že se vám prodlužuje lhůta pro stanovení daně ze tří na osm let.

Odečitatelná položka od základu daně na výzkum a vývoj

Podnikatelé si mohou odečítat z daní náklady, které vynaložili při realizaci projektu, při němž prováděli výzkum a vývoj. Jde o takovou činnost, která má za cíl získat nové znalosti nebo tyto znalost využít.

Můžete uplatnit až 100% výdajů, které se týkaly experimentálních nebo teoretických prací. Odečíst lze mzdy zaměstnanců, kteří projekt řešili, použitý materiál, odpisy majetku užívaného při realizaci projektu, provozní náklady související s vývojem a výzkumem. Zahrnout zde ovšem nelze náklady, na které byla třeba i jen zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů, obecné služby, licenční poplatky a nehmotné výsledky výzkumu od třetích osob.

Pokud podnikatelé plánují použít odpočet výzkumu a vývoje, mají povinnost ohlásit finančnímu úřadu, že bude realizovat výzkumný či vývojový projekt. Následně může odečítat jen ty náklady, které mu vznikly po datu ohlášení projektu.

Podnikatel musí finančnímu úřadu poskytnout projektovou dokumentaci. V ní musí kromě identifikačních údajů uvést dobu řešení projektu, cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení a vyhodnotitelné po jeho ukončení, předpokládané výdaje, jména zaměstnanců, které se podílejí na projektu, způsob kontroly a hodnocení apod.

Odečitatelná položka od základu daně na odborné vzdělávání

Odečíst si můžete také náklady na pořízení majetku na odborné vzdělávání a náklady na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta. Má jít o motivaci firem, aby spolupracovaly se školami a umožnily studentům praxi.

Odečíst si náklady může společnost (nebo i fyzická osoba), která uzavře se školou smlouvu o obsahu, rozsahu a rozsahu praktického vyučování, odborné praxe nebo vzdělávací činnosti. Škola musí být zřízena podle školského zákona nebo podle zákona o vysokých školách. Pokud činnost školy vykonává přímo zaměstnavatel, lze smlouvu nahradit prohlášením o odborném vzdělávání.

Odpočítat si lze náklady na pořízení majetku za účelem odborného vzdělávání. Může jít o 110 % nebo 50 % vstupní ceny. Zařízení ale musí být skutečně alespoň z 30 % používáno k výuce.

Odečíst lze také 200 Kč za každou odučenou hodinu na jednoho žáka.